درآمد

شرح وظايف واحد درآمد:
 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همكاري هاي لازم با مديريت امور درآمد براي تهيه برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت در چارچوب استراتژي شهرداري.
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آيين نامه هاي ابلاغي از طرف مديريت امور درآمد.
 • كنترل قبوض عوارض توزيع شده توسط اداره پست و تاييد گزارش عملكرد آنها به مسئول مافوق.
 • هماهنگي لازم با اداره شهرسازي منطقه در خصوص اجراي دستورالعمل هاي وصول عوارض.
 • نظارت و پيگيري بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طريق مراجع ذي صلاح از جمله كميسيون ماده 77 و ...
 • بروز رساني اطلاعات و نقشه هاي حاصل از مميزي املاك و وصول عوارض نوسازي و صدور اجراييه هاي لازم جهت مستنكفين از عوارض و رسيدگي به اعتراضات مؤديان.
 • گواهي و تأييد پيش نويس كليه مجوزهاي مرتبط با واحد درآمد.
 • بررسي و پيشنهاد منابع جديد عوارض و درآمد و انعكاس آن به مديريت درآمد شهرداري .
 • انجام كليه دستورالعمل ها به منظور اجراي طرح تكريم ارباب رجوع.
 • شركت در جلسات كميسيون ماده 77 و ابلاغ آراء به واحدهاي صنفي مربوطه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 • شرح وظايف مأمور وصول درآمد ( وصول عوارض اتومبيل، صدور قبض ):

  • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • تشكيل پرونده جهت خودروها موجود در سطح شهر در سيستم رايانه اي.
  • تعيين ميزان بدهي عوارض ساليانه اتومبيل.
  • صدور كليه قبوض پرداخت عوارض.
  • پيگيري اخذ برچسب عوارض اتومبيل از مديريت درآمد مركزي جهت تحويل به پرداخت كنندگان عوارض.
  • صدور برگ مفاصاحساب عوارض ساليانه.
  • صدور و ثبت برگ درخواست تقسيط پرونده.
  • تحويل فرم هاي مربوط به ضامن و وصول آن پس از تكميل به منظور تشكيل پرونده تقسيطي برابر قوانين و مقررات.
  • اخذ چكهاي متقاضيان تقسيط بدهي و كنترل چكهاي اخذ شده با توجه به دستور العمل هاي موجود.
  • تشكيل پرونده تقسيطي در سيستم رايانه اي.
  • ارسال به موقع چكهاي تقسيطي به مراجع ذي ربط جهت وصول.
  • صدور گواهي تقسيط چكهاي موجود در پرونده در مراجعات گوناگون متقاضي.
  • صدور قبض اعلام وصول و درج در سوابق مربوطه.
  • ارايه گزارش از وضعيت وصول چكها به مسؤول مربوطه.
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.