حقوقی و املاک

شرح وظايف واحد حقوقی:

  • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • برنامه ريزي و انجام كليه فعاليت هاي مربوط به امور حقوقي به منظور حصول اطمينان از حفظ حقوق و منافع سازماني.
  • طرح دعاوي حقوقي و شكايات كيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخ به شكايات و دعاوي احتمالي به طرفيت شهرداري در محاكم قضايي و پيگيري تا حصول نتيجه.
  • پيگيري پرونده ها و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به مراجع قضايي، انتظامي و ديوان عدالت اداري و در صورت لزوم حضور در مراجع مذكور جهت دفاع از حقوق سازماني.
  • بررسي اطلاعات جمع آوري شده و ارائه نظر مشورتي در زمينه كليه مسائل حقوقي طرح شده در واحدهاي مختلف منطقه.
  • جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات لازم جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني مصوبات، اساسنامه ها و آئين نامه هاي مورد نياز.
  • تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري رونوشت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها و آراء وحدت رويه قضايي و طبقه بندي آنها.
  • تهيه متن قراردادهاي منعقده.
  • پيشنهاد و تنظيم بخشنامه هاي حقوقي داخلي جهت حفظ حقوق سازماني و ارايه آن به مسئول مافوق جهت تصويب و ابلاغ .
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

شرح عملکرد واحد املاک در 6 ماهه دوم سال 96: 

1 ـ در خصوص ملک آقای عبداله رستمی جهت تفکیک عرصه ملک ، نقشه های تفکیکی توسط مهندس خلیلی در حال تهیه و تدوین جهت قدرالسهم تفکیک در حال انجام  می باشد .

2 ـ در خصوص پلاک ثبتی 796/4142  به مالکیت زهرا علی بیگی  با توجه به بررسی در کمیته املاک مقرر گردید پس از اخذ نظر کارشناس رسمی نسبت به خرید ملک اقدام گردد.

3 ـ بررسی پرونده های آقایان حسین آقاعلی ـ معصومه آقاعلی ـ محمدرضا اسماعیلی ـ محسن رستمی در کمیته املاک

4 ـ بررسی پرونده معبر پیشنهادی جنب مسجد جامع باقرآباد در کمیته املاک

5 ـ پیگیری مالکیت پارک ساحلی توسط وکیل شهرداری .

6 ـ توافقات اولیه در زمینه پلاک آقایان محمود احمدی و شعبان عبدالکریمی .

7 ـ تعریض ملک آقای (ورثه فضل الله عبدالکریمی) به متراژ70 مترمربع و اجرای دیوار کشی

8 ـ ارسال دعوت نامه جهت توافق در تعریض و عقب نشینی ملک های اطراف مسجد جامع و تکمیل پرونده مراجعین

9 ـ ارسال دعوت نامه جهت توافق در خصوص تعریض و عقب نشینی معبر پیشنهادی از پانخل به کوچه سرلشگر و تکمیل پرونده مراجعین .