منشور اخلاقی کارکنان شهرداری نیم ور

 

 

كاركنان شهرداري نیم ور:

 

 1. 1- با ايمان به اراده خداوند متعال و در جهت كسب رضايت حق تعالي و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضايت آنان راسرلوحه امورخود قرار مي دهند.

  2- بر اين باورند كه شهروندان، متوليان واقعي شهرند، و از اين رو حضور آنان در شهرداري را مغتنم مي شمارند.

  3- با رعيات نظم ، آراستگي ، وقت شناسي، مسئوليت پذيري و با رعايت ادب، نزاكت عدالت و انصاف آماده پذيرش شهروندان در شهرداري ( مناطق، سازمان ها و شركت هاي تابعه ) مي باشند.

  4- باور دارند كه عزت، احترام و تكريم مراجعان از مهم ترين مسئوليت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصيت و جايگاه شهروندان در فرآيند ارتباطات متقابل مي نمايند.

  5- انجام امور شهروندان را در كوتاهترين زمان ممكن ضروري دانسته و كوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت انان در شهرداري جلوگيري نمايند.

  6- مصمم هستند تا امكانات و تسهيلات لازم را براي آسايش و آرامش و استقرار شهروندان در فضاي مناسب اداري اختصاص داده و خدمات خود را با كيفيت مطلوب و به شيوه اي مناسب و نوين در اختيار انان قرار دهند.

  7- خود را موظف مي دانند تا در حوزه فعاليت خود هرگونه اطلاعات و توضيحات كافي مورد نياز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات براي آنان فراهم آورند.

  8- بر اين اعتقاد مي باشند كه مبناي ارزيابي فعاليت آنان جلب نظرات و ميزان رضايت شهروندان است، از اين رو با ايجاد تمايلات مثبت به كار و متناسب با نوع فعاليت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداري نیم ورمي پردازند.

   

  9- استقبال خود را از انتقاد وپيشنهادات شهروندان در كليه مصاديق امور شهرداري اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداري استفاده مي نمايند.