شرح وظایف واحد فنی و شهر سازی

شرح وظایف واحد فنی  شهر سازی

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • رعايت دقيق ضوابط شهرسازي با توجه به نظريه كار شناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و كنترل دقيق آن ( از نظر كاربري، ضابطه، ارتفاع، مورد مسيري و ... ).
 • بررسي گزارش كارشناسي و تطبيق آن با سوابق پرونده جهت كليه پاسخ استعلام ها.
 • تعيين و ميزان نوع تخلف به منظور ارجاع به كميسيون ماده صد.
 • پاسخ استعلام هاي ادارات و ساير واحد هاي تابعه شهرداري.
 • بررسي و پاسخگويي به موارد تخلفات ارايه از نظر شكايات مجاورين.
 • بررسي و تعيين كدهاي عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراكم، پاركينگ گروهي و ... ).
 • بررسي، پيگيري و اعتراض به آراء كميسيون ماده صد و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد.
 • بررسي نقشه ها از نظر شهرسازي در ساختمان هاي بلند مرتبه و بررسي نقشه هاي ساختمان هاي كوتاه مرتبه از نظر معماري، شهرسازي و سازه.
 • بررسي و اصلاح نقشه هاي ساختماني.
 • پاسخ لازم به درخواست هاي تعميرات، تفكيك و ...
 • تنظيم صورت جلسه هاي لازم شهرسازي و بررسي موردي پروژه ها و مباحث شهرسازي.
 • تهيه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
 • كنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعيت بنا، پايان كار و انجام كار.
 • اقدام لازم در خصوص صدور كليه پروانه هاي ساختماني بر اساس ضوابط مربوطه.
 • صدور گواهي پايانكار، اصلاح پايانكار، وضعيت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و ...
 • صدور پروانه كسب پس از تأييد واحد هاي ذي ربط شهرداري.
 • اقدام در خصوص تهيه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظريه كارشناس شهرسازي و كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و رييس اداره شهرسازي.
 • مكاتبه با كميسيون ماده صد.
 • كنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
 • صدور مجوز تخريب و بررسي استعلام هاي مربوط به نقشه هاي مهار بندي.
 • ايجاد هماهنگي لازم با مشاور در خصوص تهيه طرح هاي تفصيلي.
 • بررسي پاسخ استعلام هاي ارجاعي از مراكز مختلف.
 • بررسي مغايرت هاي طرح تفصيلي با وضع موجود و ارجاع آن به مقام مافوق به منظور تصميم گيري نهايي.
 • كنترل رعايت ميزان عقب نشيني در زمان صدور پروانه هاي ساختماني، عدم خلاف، مجوز احداث طبقات، پايان كار و ...
 • بازديد از ملك و تهيه گزارش وضع موجود ملك (اعم از ساختمان، آپارتمان و تجاري ) به منظور بهره برداري هاي لازم.
 • بررسي اسناد مالكيت و تطبيق آن در محل با مكان مورد بازديد.
 • انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد.
 • برنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كميسيون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركت در جلسات و يا بازديد از محل مستحدثات.
 • ابلاغ نتيجه آراء صادره از سوي كميسيون ماده صد به اشخاص و واحدهاي ذيربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کميسيون تجديد نظر.
 • حفظ ارتباط با مراجع ذي صلاح به منظور رفع احتمالي مشكلات پرونده مطروحه در كميسيون ماده صد.
 • برداشت دقيق اطلاعات ملك در محل و تطبيق آن با طرح هاي تفصيلي و طرح هاي تفكيكي.
 • بررسي نقشه هاي تفكيكي وتطبيق آن با طرح تفصيلي.
 • اقدام در خصوص مصوبات كميسيون ماده 5.
 • اقدام در خصوص پياده نمودن بر و كف در سطح منطقه.
 • برداشت، ترسيم و اجراء كليه پروفيل هاي طراحي در سطح منطقه.
 • برداشت پلان و تهيه نقشه در مقياس هاي مختلف.
 • اندازه گيري ارتفاع ساختمان هاي بلند مرتبه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.