شرح وظایف واحد عمران

شرح وظایف واحد عمران

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و ...
 • نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي .
 • نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
 • بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
 • پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده .
 • اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
 • نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
 • تهيه طرح هاي فضاي سبز پاركها از جمله پارك محله اي، پارك حاشيه اي، پارك ترافيكي و ...
 • تهيه طرح هاي ديوار كشي، نرده گذاري، كيوسك و ...
 • كنترل نقشه هاي تهيه شده توسط مهندسين مشاور.
 • نظارت بر اجراي طرح هاي معماري منطقه.
 • نظارت بر تهيه مصالح مورد نياز طرح هاي عمراني
 • تطبيق نقشه ها با طرح هاي هندسي، نقشه هاي تفصيلي و تفكيكي و ارائه پيشنهاد به مسؤول مافوق.
 • طرح ريزي، هماهنگي و برنامه ريزي امور مختلف مربوط به نقشه برداري.
 • كمك در برنامه ريزي و تهيه طرح و عمليات براي انجام تهيه نقشه.
 • ترسيم بر اساس موضوع نقشه ها و برداشتها و هماهنگي با استاندارد هاي مربوطه.
 • تهيه و تنظيم صورت وضعيت ها از لحاظ فني بر اساس تطبيق كارهاي انجام شده با تعرفه ها.
 • نظارت بر كليه امور مربوطه به مشاوران و پيمانكاران در محدوده منطقه.
 • همكاري در تعيين اولويت پروژه ها با مسئول مافوق.
 • همكاري با نقشه بردار در جهت مسير يابي و تراز يابي در ابتدا و حين اجراي پروژه ها.
 • اقدام در خصوص تحويل زمين پروژه به پيمانكار همراه با نقشه ها و پروفيل هاي مربوطه و همچنين ابلاغ شروع به كار به پيمانكار.
 • نظارت لازم بر تجهيز كارگاه و حسن انجام پروژه از سوي پيمانكار.
 • بازديد از پروژه ها به صورت هفتگي همراه با ناظر عاليه.
 • اقدام لازم در خصوص مكاتبه با آزمايشگاه ژئوتكنيك جهت آزمايش هاي لازم.
 • اقدام در خصوص تنظيم فرم دعوت نامه تحويل موقت و قطعي پروژه و همچنين شركت در كميسيون هاي مربوطه.
 • استعلام لازم از شركت هاي آب، برق، گاز، مخابرات و ... جهت حفاري هاي مورد نياز در پروژه ها.
 • اقدام لازم در خصوص تنظيم صورت جلسات مربوطه و همچنين صورت وضعيت ها.
 • اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش هاي مستمر به مسؤول مافوق.
 • تحويل زمين، تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه ها.
 • بررسي صورت وضعيت انجام كار.
 • هماهنگي با آزمايشگاه مكانيك خاك جهت انجام آزمايش هاي مربوطه.
 • طراحي نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و يا هر بناي ديگري كه از سوي مقامات مافوق سفارش داده شود.
 • درخواست لوازم مورد نياز ساختماني و نظارت بر تحويل گيري آنها.
 • شركت در جلساتي كه به منظور تجديد بنا، نوسازي و يا هرگونه تغييراتي در ساختمان ها و محوطه تشكيل مي شود و ارائه نظرات تخصيصي.
 • نظات بر امور اجرايي پيمانكاران طرف قرارداد و رسيدگي به صورت وضعيت هاي ارسالي ازسوي پيمانكار.
 • تعيين ضوابط و معيارهاي اجرايي كار و همچنين تعيين ظرفيت و قابليت هاي فني پيمانكار.
 • رسيدگي به صورتحساب هاي آب وگاز كليه ساختمان ها و ارسال به موقع آنها جهت پرداخت.
 • ارسال گزارشات تحليلي از پيشرفت كار در مقايسه با برنامه هاي زمانبندي شده و ارائه به مقام مافوق.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.