اهم فعالیت های عمرانی در 6 ماهه دوم سال 96 1 ـ دیوار چینی با سنگ لاشه (کوچه شاه جوی باقرآباد) 105به متراژ 105 متر طول .

2 ـ اجرای عملیات تک جول کانیو کوچهاول و دوم جاده گلچشمه به متراژ 371 متر طول .

3 ـ عملیات احداث سنگفرش با سنگ شکسته پرتی 3000 مترمربع (بلوار امام خمینی (ره) ـ ورودی نیم ور) .

4 ـ عملیات احداث سنگ جانبی به مقدار 250 متر طول(بلوار امام خمینی (ره) ـ ورودی نیم ور) .

5 ـ دیوار چینی با آجر فشاری  به ضخامت 35 سانتیمتر جهت ملک تعریضی آقای منطقه باقرآباد .

6ـ دیوار چینی با آجر فشاری  به ضخامت22سانتیمتر جهت ملک تعریضی آقای منطقه باقرآباد .

7ـ عملیات اجرای سنگ فرش معابر عمومی سطح شهر به متراژ 100 متر مربع .

8ـ عملیات احداث سکو و دیوارچینی در سالن شهرداری .

9ـ عملیات اصلاح و بازسازی جداول شکسته در سطح شهر به متراژ 100 متر طول

10 ـ عملیات اصلاح و بازسازی ساختمان اداری شهرداری 

11ـ عملیات زیر سازی کوچه های اول و دوم جاده گلچشمه به متراژ 4500 مترمربع

12ـ اجرای عملیات احداث ساختمان آتشنشانی تا مرحله اجرای فنداسیون

13ـ اجرای عملیات لکه گیری و پخش آسفالت جهت اصلاح آسفالت بلوار امام خمینی (ره) به متراژ 2000 مترمربع