شرح وظایف واحد مالی

 • شرح وظايف واحد امور مالي

 • تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفريغ بودجه و پيش بيني اعتبارات و ملزومات موردنياز جهت طي مراحل تصويب توسط حوزه معاونت برنامه ريزي.
 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر انجام كليه امور مالي با رعايت قوانين و مقررات مالي و معاملاتي شهرداري.
 • انجام تعهدات مالي در حد اعتبارات بودجه مصوب.
 • كنترل و نظارت در نحوه مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه.
 • نظارت در تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهيانه و پيگيري لازم در جهت رفع مغايرتها ضمن هماهنگي با مقام مافوق.
 • پيگيري در رفع موارد ذكر شده در گزارش حسابرس هاي داخلي و خارجي.
 • تهيه گزارش هاي لازم اعم از ترازهاي ماهيانه و پايان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
 • بستن حسابها در پايان سال و نظارت و كنترل امور عملياتي مربوط به بستن حسابها با هماهنگي مقام مافوق.
 • همكاري در انجام عمليات اصلاح حساب ها جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.