اهم فعالیت های انجام شده واحد امور مالی در سال 94

واحد امور مالی

 برگزاری 7 مزایده و 5 مناقصه 1-

خرید وسایل نقلیه و نوسازی ناوگان واحد موتوری ، شامل :-

الف ) یک دستگاه وانت کارا

ب ) یک دستگاه وانت نیسان

ج ) یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز 1924

د ) یک دستگاه کامیون حمل زباله فوتون

3- تهیه و تنظیم بودجه سال 95 ، متمم و اصلاحیه بودجه سال 94 و تفریق بودجه سال 93

4- ثبت الکترونیک معمالات فصلی و اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده در مقاطع 3 ماهه

5- جذب کمک های مردمی (خیرین) جهت انجام پروژه های عمرانی ، قبیل میدان پارسیان