اولین جلسه بررسی اجرای طرح ممیزی شهر نیم ور.

 اولین جلسه بررسی نحوه اجرای طرح ممیزی شهرنیم ور باحضور شهردار وکارشناسان شرکت ایران سیستم وشهرداری دردفتر شهرداربرگزار گردید