پاکسازی نقاط مختلف سطح شهر

(پاکسازی معابر سطح شهر) 

 به دستور آقای امرایی عملیات گسترده  پاکسازی معابر سطح شهر توسط نیروهای خدوم واحد خدمات شهری شهرداری از چند روز پیش آغاز گردید.