اجرای عملیات سنگ فرش معابر

عملیات آماده سازی معابر اصلی بلوار امام خمینی ( ره) شهر نیم ور جهت اجرای عملیات سنگ فرش و حریم فضای سبز توسط شهرداری