معارفه شهردار نیم ر

معارفه جناب آقای عزیز تقی زاده به عنوان شهردار جدید شهر نیم ور با حضور مسئولین شهری ، شهرستانی و استانی و جمعی از اهالی شهر نیم ور