استقبال پرشور از شهردار جدید

استقبال پرشور مردم و مسئولین از شهردار جدید شهر نیم ور