جلسه معارفه شهردار جدید نیم ور

جلسه معارفه جناب آقای عزیز تقی زاده به عنوان شهردار جدید نیم ور