آگهی مزایده عمومی به شماره 2120 مورخ 1397/12/12


«آگهـی مـزایده عمـومی »

به استناد مجوز شماره 1263/5/ن مورخ 18/11/1397 شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد ذیل الذکر را از طریق مزایده کتبی و  بصورت اجاره  به بخش خصوصی واگذار نماید .

مشخصات مورد مزایده :

ردیف

مورد مزایده

مدت

قیمت پایه (کارشناسی)

میزان سپرده

شرکت در مزایده

1

2 قطعه زمین واقع در پارک ساحلی به مساحتهای 380 و 391 مترمربع (استقرار وسایل بازی)

6 ماه

ماهیانه 5,000,000 ریال

1,500,000 ریال

2

اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ

یکسال

سالیانه 42,000,000 ریال

2,100,000 ریال

3

استخر ذخیره آب (پرورش ماهی قزل آلا)

یکسال

سالیانه 132,000,000 ریال

6,600,000 ریال

شرایط شرکت  در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده  هریک از موارد فوق را به حساب 0106733112004 شهرداری نزد بانک ملی نیم ور واریز و اصل فیش واریزی را به پیوست فرم شرکت در مزایده به آدرس مندرج در بند 3 آگهی ارسال نمایند .

2 ـ متقاضیان می توانند از تاریخ 13/12/1397  به جز ایام تعطیل به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به اخذ فرم شرکت در مزایده اقدام و پس از بررسی و مطالعه کامل ، در مزایده شرکت نمایند .

 3ـ مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ 27/12/1397 ، در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) و صرفاً از طریق پست پیشتاز به آدرس : استان مرکزی ـ نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ کدپستی16667ـ 37841 می باشد .

  4ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله ، در اسناد مزایده مندرج است .

5ـ سپرده نقدی نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و چنانچه برندگان مزایده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

6 ـ کلیه هزینه های چاپ آگهی ، کارشناسی و غیره به عهده برنده مزایده  می باشد .

7 ـ به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها ، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

8 ـ پیشنهادات واصله ، ساعت  15:00روز سه شنبه  مورخ 28/12/1397 در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت  می گردد .

9 ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد . درصورت مخدوش بودن پیشنهادات ، شهرداری نسبت به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

10 ـ متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 43322115 ـ 086 و 43323115 ـ086 تماس حاصل و یا به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری  نیم ور به آدرس www.nimvarcity.ir مراجعه نمایند .

                                                                                                                عـزیـز  تقی زاده

                                                                                                                  شهـردار نيـم ور