دیدار آقای فرجی مسئول انجمن معتادان گمنام و هیئت همراه با شهردار

دیدار آقای فرجی مسئول انجمن معتادان گمنام و هیئت همراه با شهردار