دیدار صمیمانه هیئت های ورزشی شهر نیم ور با شهردار

دیدار صمیمانه هیئت های ورزشی شهر نیم ور با شهردار