کاشت درخت در مدرسه شهید اسلامی

کاشت درخت در مدرسه شهید اسلامی با حضور اعظای محترم شورای اسلامی شهر