کاشت درخت در مدرسه شهید اسلامی با حضور شهردار

کاشت درخت در مدرسه شهید اسلامی با حضور شهردار محترم و اعظای محترم شورای اسلامی شهر