اولین جلسه هماهنگی مطالعات راهبردی شهر نیم ور

اولین جلسه هماهنگی مطالعات راهبردی شهر نیم ور
 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جناب آقای دکتر عرب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو اصلی انجمن مهندسی ارزش