جلسه اعضای محترم شورای اسلامی با شهرداردر مورد بررسی مشکلات میدان پارسیان