دیدار مدیر مدرسه شهید محمدی و جمعی از دانش آموزان با شهردار

دیدار مدیر مدرسه شهید محمدی و جمعی از دانش آموزان با شهردار و تاکید بر افزایش بیش از پیش ارتباط مدارس با شهرداری