آگهی مزایده عمومی به شماره 2346 مورخ 1398/01/31
نوبت دوم


« آگهی مزایده عمومی »

شهرداري نيم ور در نظر دارد به استناد مجوز شماره 988/ 5 /ن تاریخ  20/09/1397 شوراي اسلامي شهر ،  کارخانه سنگبری خود را  بصورت اجاره یکساله و با شرایط ذیل واگذار نماید . متقاضيان می توانند حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبـه مورخ18/02/1398 تقاضای  کتبی خود را  با قیمت پیشنهادی از طریق پست سفارشی پیشتاز به نشانی : استان مرکزی ـ نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ شهرداری نیم ور ـ کدپستی شماره 16667 ـ 37841 ارسال نمایند .

شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ قیمت پایه (کارشناسی) اجاره بهای ماهیانه ، مبلغ یکصد و سی میلیون ریال می باشد .

2 ـ متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعلام مبلغ پیشنهادی ،  جهت تضمین شرکت در مزایده ، معادل پنج درصد قیمت پایه یکسال به مبلغ 78,000,000 ریال ( هفت میلیون و هشتصد هزارتومان) را به صورت ضمانت نامه بانکی تأمین و یا نسبت به واریز  وجه به شماره حساب  0106733112004 نزد بانک ملی  بنام شهرداری نیم ور اقدام و اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی را  به پیوست تقاضای شرکت در مزایده به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند .

3 ـ روی پاکت ارسالی قید گردد مربوط به آگهی مزایده اجاره کارخانه سنگبری ».

4- ارسال اسناد بصورت دستی و یا از طریق دور نگار ، ایمیل و غیره ، قابل قبول نمی باشد .

5 ـ به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و یا کمتر از 5 %  یا در خارج از موعد مقرر، ترتیب اثر داده  نخواهد شد .

6 ـ برنده مزایده بایستی مبلغ 520,000,000 ریال (پنجاه و دو میلیون تومان) ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری نیم ور با اعتبار یکساله همزمان با انعقاد قرارداد به شهرداری ارایه نماید .

7 ـ برنده مزایده بایستی یک فقره چک معتبر معادل قیمت کل تجهیزات موجود در کارخانه سنگبری در وجه شهرداری نیم ور تحویل شهرداری نماید .

8 ـ متقاضیان جهت بازدید از کارخانه سنگبری و دریافت فرم شرکت در مزایده می توانند در ساعات اداری و حداکثر تا تاریخ 16/02/1398  به دبیرخانه شهرداری نیم ور مراجعه نمایند .

9 ـ کلیه کسورات قانونی و هزینه چاپ آگهی ،  کارشناسی و ... به عهده برنده مزایده می باشد .

10 ـ کمیسیون معاملات شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

11 ـ پاکات مزایده روز پنجشنبه مورخ 19/02/1398 در محل شهرداری نیم ور بازگشایی و حضور متقاضیان در جلسه مذکور  بلامانع  می باشد

12 ـ  برنده مزایده بایستی حداکثر هفت روز بعد از ابلاغ شهرداری ، نسبت به انعقاد  قرارداد اقدام نماید . شایان ذکر است عدم مراجعه برنده  در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی شده و سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

13 ـ  در صورتیکه برندگان اول ، دوم ، سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

14 ـ سپرده برندگان دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد  با نفر اول نزد شهرداری باقی خواهد ماند .

15- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 43322115 و 43323115ـ086 تماس حاصل نمایند .

                                                                                                       

                                                                                                                    عـزیـز  تقی زاده

                                                                                                                              شهـردار نيـم ور