مسئول جدید فنی و شهرسازی شهرداری نیم ور منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، در جلسه متشکله مورخ 1398/2/14 باحضور عزیز تقی زاده، شهردار نیم ور و کارکنان اداری شهرداری، سرکار خانم مهندس زارع، طی حکم صادره از سوی شهردار نیم و ر به عنوان مسئول فنی و شهرسازی و دبیر کمیسیون ماده 100 شهرداری نیم ور منصوب و از زحمات جناب آقای احمدی تقدیر شد.