عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری نیم‌ور

عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری نیم‌ور

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم‌ور، با توجه به تصویب گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جاری، طی بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۳ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ شورای اسلامی شهر و تایید هیئات تطبیق طی نامه شماره ۸۹۳۹/۹۹/۲۱۷۵۷۰ مورخ ۹۹/۰۸/۲۹، و بر اساس قانون شهرداری‌ها، عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری نیم‌ور بر اساس ذیل به اطلاع عموم شهروندان گرامی می‌رسد.

 

شهرداری نیم ور
عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹
بر اساس ماده ۷۱ قانون شهرداری ها ارقام به ریال می باشد .
درآمدها و منابع حاصل شده مصارف
ردیف شـرح بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ وصول قطعی در۶ ماهه اول ردیف شـرح بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ هزینه قطعی در۶ ماهه  اول
۱۱۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۴۷,۹۰۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۹۵,۳۶۱,۰۰۰ ۱ کالبدی و شهرسازی ۵,۲۶۲,۲۰۸,۰۰۰ ۱,۲۹۸,۲۰۹,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۵,۲۹۸,۰۰۰ ۲ محیط زیست و خدمات شهری ۵۹,۱۹۵,۴۶۰,۰۰۰ ۲۲,۸۲۰,۸۱۱,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری ۳,۱۸۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۸۲,۰۳۵,۰۰۰ ۳ ایمنی و مدیریت بحران ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری ۸,۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴ حمل و نقل و ترافیک ۲۰,۳۸۹,۸۴۱,۰۰۰ ۱۱,۴۱۰,۷۸۵,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰ کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۳۶۰,۰۰۰ ۵ خدمات مدیریت ۳۴,۳۸۷,۹۹۱,۰۰۰ ۱۶,۲۱۵,۳۲۴,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰ اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ۱۵,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۷۸۲,۲۳۳,۰۰۰ ۶ اجتماعی و فرهنگی ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۰۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰ جمع کل درآمدها ۷۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۲۱,۹۴۵,۰۰۰ جمع کل مأموریت ها ۱۲۱,۷۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۹۳۲,۹۹۹,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰ جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای ۳۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۱۱,۰۵۴,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰ جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
موجودی آخر دوره و موازنه با درآمدها ۰ ۰
جمع کل منابع شهرداری ########## ۵۱,۹۳۲,۹۹۹,۰۰۰ جمع کل مصارف شهرداری ########## ۵۱,۹۳۲,۹۹۹,۰۰۰
* از مبلغ مندرج در ردیف درآمدی ۱۱۰۰۰۰ جدول فوق ، مبلغ ۱۵,۸۴۵,۲۴۶,۰۰۰ ریال مربوط به درآمد ناشی از عوارض عمومی (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ، مبلغ ۷,۴۳۴,۴۴۴,۰۰۰ ریال درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان و عوارض ساختمان ها و اراضی می باشد .
* سهم شهرداری از عوارض تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ردیف درآمدی ۱۱۰۰۰۰) به مبلغ ۵,۱۰۵,۳۹۱,۰۰۰ ریال می باشد .
* مجموع حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان مبلغ ۱۲,۸۵۰,۷۷۸,۰۰۰ ریال می باشد .
* هزینه نظافت شهر در شش ماهه اول سالجاری مبلغ ۱۰,۹۰۲,۴۶۵,۰۰۰ ریال می باشد .
* بابت ایجاد و نگهداری فضای سبز سطح شهر مبلغ ۴,۹۴۶,۶۲۱,۰۰۰ ریال هزینه گردیده است .