مزایده عمومی اجاره املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی »

به استناد مجوزهای شماره ۷۶/۵/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ و ۱۳۹/۵/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد ذیل الذکر را از طریق مزایده کتبی و  بصورت اجاره  به بخش خصوصی واگذار نماید .

مشخصات مورد مزایده :

ردیف مورد مزایده قیمت پایه (کارشناسی) میزان سپرده شرکت در مزایده
۱ یک قطعه زمین بمساحت ۳۰۰۰ مترمربع ( بازار روز ) سالیانه ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲ یک باب ساختمان بمساحت ۶۰ مترمربع( نانوایی بربری) سالیانه ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۳ یک باب سوله بمساحت ۶۰۰ مترمربع بانضمام زمین مجاور(کارگاه قالیشویی) سالیانه ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴ یک قطعه زمین بمساحت ۱۱۰ مترمربع جهت استقرار دکّه عرضه مواد خوراکی سالیانه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

شرایط شرکت  در مزایده :

۱ ـ متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده  هریک از موارد فوق را به حساب ۰۱۰۶۷۳۳۱۱۲۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی نیم ور واریز و اصل فیش واریزی را به پیوست فرم شرکت در مزایده به آدرس مندرج در بند ۳ آگهی ارسال نمایند .

۲ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴  بمدت یک هفته به جز ایام تعطیل (تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳) به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به اخذ فرم شرکت در مزایده اقدام و پس از بررسی و مطالعه کامل ، در مزایده شرکت نمایند .

۳ـ مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ، در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) و صرفاً از طریق پست پیشتاز به آدرس : استان مرکزی ـ نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ کدپستی۱۶۶۶۷ـ ۳۷۸۴۱ می باشد .

۴ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

۵ـ سپرده نقدی نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و چنانچه برندگان مزایده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۶ ـ کلیه هزینه های چاپ آگهی ، کارشناسی و غیره به عهده برنده مزایده  می باشد .

۷ ـ به استناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداریها ، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۸ ـ پیشنهادات واصله ، ساعت  ۱۵:۰۰ روز شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت  می گردد .

۹ ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد . درصورت مخدوش بودن پیشنهادات ، شهرداری نسبت به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

۱۰ ـ متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۲۱۱۵ ـ ۰۸۶ و ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ۰۸۶ تماس حاصل و یا  به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری  نیم ور به آدرس www.nimvarcity.ir مراجعه نمایند .

عـزیـز  تقـی زاده

شهـردار نیـم ور