خرداد ۲۹, ۱۳۹۸

آگهی استعلام بهاء ( نوبت دوم )

    « آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۱۵/۵/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد عملیات عمرانی سطح […]
خرداد ۹, ۱۳۹۸

آگهی استعلام بهاء واگذاری عملیات عمرانی شهر نیم ور

« آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۱۵/۵/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد عملیات عمرانی سطح شهر را  […]
خرداد ۹, ۱۳۹۸

مزایده عمومی اجاره املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۷۶/۵/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ و ۱۳۹/۵/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد […]