مهر ۲۲, ۱۳۹۹

آگهی مزایده اجاره املاک شهرداری/نوبت دوم

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوز شماره ۲۲۴/۵/ن مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل الذکر را از […]
شهریور ۱۱, ۱۳۹۹

آگهی مزایده

«آگهی مزایده عمومی » به استناد مجوز شماره ۴۶۰/۵ /ن مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد  یک  باب باسکول واقع […]
مرداد ۴, ۱۳۹۹

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۲۲۴/۵/ن مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹و ۳۵۱/۵/ن مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل […]