شهریور ۱۱, ۱۳۹۹

آگهی مزایده

«آگهی مزایده عمومی » به استناد مجوز شماره ۴۶۰/۵ /ن مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد  یک  باب باسکول واقع […]
مرداد ۴, ۱۳۹۹

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۲۲۴/۵/ن مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹و ۳۵۱/۵/ن مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

آگهی استعلام بهاء واگذاری امور مدیریت دو دستگاه باسکول

« آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۶۱/۵/ن مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور مدیریت دو دستگاه باسکول […]