واحد های شهرداری

شرح وظایف واحد فنی شهر سازی

ـ اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

ـ رعايت دقيق ضوابط شهرسازي با توجه به نظريه كار شناس طرح هاي تفصيلي و ـ ـ

ـ گذربندي و كنترل دقيق آن ( از نظر كاربري، ضابطه، ارتفاع، مورد مسيري و ... ).

ـ بررسي گزارش كارشناسي و تطبيق آن با سوابق پرونده جهت كليه پاسخ استعلام ها.

ـ تعيين و ميزان نوع تخلف به منظور ارجاع به كميسيون ماده صد.

ـ پاسخ استعلام هاي ادارات و ساير واحد هاي تابعه شهرداري.

ـ بررسي و پاسخگويي به موارد تخلفات ارايه از نظر شكايات مجاورين.

ـ بررسي و تعيين كدهاي عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراكم، پاركينگ گروهي و ... ).

ـ بررسي، پيگيري و اعتراض به آراء كميسيون ماده صد و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد.

ـ بررسي نقشه ها از نظر شهرسازي در ساختمان هاي بلند مرتبه و بررسي نقشه هاي ـ ـ ـ ساختمان هاي كوتاه مرتبه از نظر معماري، شهرسازي و سازه.

ـ بررسي و اصلاح نقشه هاي ساختماني.

ـ پاسخ لازم به درخواست هاي تعميرات، تفكيك و ...

ـ تنظيم صورت جلسه هاي لازم شهرسازي و بررسي موردي پروژه ها و مباحث شهرسازي.

ـ تهيه دستور نقشه و اعلام ضابطه.

ـ كنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعيت بنا، پايان كار و انجام كار.

ـ اقدام لازم در خصوص صدور كليه پروانه هاي ساختماني بر اساس ضوابط مربوطه.

ـ صدور گواهي پايانكار، اصلاح پايانكار، وضعيت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و ...

ـ صدور پروانه كسب پس از تأييد واحد هاي ذي ربط شهرداري.

ـ اقدام در خصوص تهيه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظريه كارشناس شهرسازي و كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و رييس اداره شهرسازي.

ـ مكاتبه با كميسيون ماده صد.

ـ كنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.

ـ صدور مجوز تخريب و بررسي استعلام هاي مربوط به نقشه هاي مهار بندي.

ـ ايجاد هماهنگي لازم با مشاور در خصوص تهيه طرح هاي تفصيلي.

ـ بررسي پاسخ استعلام هاي ارجاعي از مراكز مختلف.

ـ بررسي مغايرت هاي طرح تفصيلي با وضع موجود و ارجاع آن به مقام مافوق به منظور تصميم گيري نهايي.

ـ كنترل رعايت ميزان عقب نشيني در زمان صدور پروانه هاي ساختماني، عدم خلاف، مجوز احداث طبقات، پايان كار و ...

ـ بازديد از ملك و تهيه گزارش وضع موجود ملك (اعم از ساختمان، آپارتمان و تجاري ) به منظور بهره برداري هاي لازم.

ـ بررسي اسناد مالكيت و تطبيق آن در محل با مكان مورد بازديد.

ـ انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد.

ـ برنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كميسيون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركت در جلسات و يا بازديد از محل مستحدثات.

ـ ابلاغ نتيجه آراء صادره از سوي كميسيون ماده صد به اشخاص و واحدهاي ذيربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کميسيون تجديد نظر.

ـ حفظ ارتباط با مراجع ذي صلاح به منظور رفع احتمالي مشكلات پرونده مطروحه در كميسيون ماده صد.

ـ برداشت دقيق اطلاعات ملك در محل و تطبيق آن با طرح هاي تفصيلي و طرح هاي تفكيكي.

ـ بررسي نقشه هاي تفكيكي وتطبيق آن با طرح تفصيلي.

ـ اقدام در خصوص مصوبات كميسيون ماده 5.

ـ اقدام در خصوص پياده نمودن بر و كف در سطح منطقه.

ـ برداشت، ترسيم و اجراء كليه پروفيل هاي طراحي در سطح منطقه.

ـ برداشت پلان و تهيه نقشه در مقياس هاي مختلف.

ـ اندازه گيري ارتفاع ساختمان هاي بلند مرتبه.

ـ انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظایف واحد حسابدراری
شرح وظایف واحد عمران
محتوا 3
شرح وظایف واحد درآمد
عملکرد واحد فنی و شهرسازی

ـ صدور دستور نقشه به تعداد15 عدد.

بررسی و ارجاع 10 پرونده کمیسیون ماده 5 به استان جهت بررسی و طرح در کمیسیون.

صدور پروانه ساختمانی به تعداد 8 عدد و متراژ 1702 مترمربع.

صدور پایان کار به تعداد 20 عدد و متراژ 6874.5 مترمربع.

بررسی و ارجاع 17 پرونده تخلف کمسیون ماده 100.

تهیه طرح اصلاح شهرک پارسیان.

پیگیری و راه اندازی بازارچه سنتی و گردشگری توسط میراث فرهنگی تا مرحله انعقاد قرارداد.

طراحی مسیر باند کندرو در قطب صنعتی حد فاصل میدان خروجی دلیجان تا انتهای قطب صنعتی.

اصلاح هندسی میادین امام حسین (ع) و میدان پارسیان.

تهیه طرح پیاده روسازی مسجد امام حسین (ع).

تهیه طرح احداث نانوایی و تنظیم توافقنامه با خیر.

در دست تهیه بودن برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری نیم ور.

تهیه طرح تفکیکی فاز 2 شهرک پارسیان به همراه نقشه برداری و تهیه نقشه های اجرایی و برآورد هزینه.

پیگیری صدور وضعیت زمینی به مساحت 9142 مترمربع جهت پارکینگ و تجهیزات شهری به آدرس : نیم ور ـ جنب سالن ورزشی انقلاب جهت صدور برگه واگذاری.

انعقاد قرارداد خرید نرم افزار جهت مکانیزه کردن واحدهای شهرسازی و شروع مراحل اجرایی.

حسابداری
عمران
درآمد