واحد های شهرداری

شرح وظایف واحد فنی شهر سازی

ـ اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

ـ رعايت دقيق ضوابط شهرسازي با توجه به نظريه كار شناس طرح هاي تفصيلي و ـ ـ

ـ گذربندي و كنترل دقيق آن ( از نظر كاربري، ضابطه، ارتفاع، مورد مسيري و ... ).

ـ بررسي گزارش كارشناسي و تطبيق آن با سوابق پرونده جهت كليه پاسخ استعلام ها.

ـ تعيين و ميزان نوع تخلف به منظور ارجاع به كميسيون ماده صد.

ـ پاسخ استعلام هاي ادارات و ساير واحد هاي تابعه شهرداري.

ـ بررسي و پاسخگويي به موارد تخلفات ارايه از نظر شكايات مجاورين.

ـ بررسي و تعيين كدهاي عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراكم، پاركينگ گروهي و ... ).

ـ بررسي، پيگيري و اعتراض به آراء كميسيون ماده صد و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد.

ـ بررسي نقشه ها از نظر شهرسازي در ساختمان هاي بلند مرتبه و بررسي نقشه هاي ـ ـ ـ ساختمان هاي كوتاه مرتبه از نظر معماري، شهرسازي و سازه.

ـ بررسي و اصلاح نقشه هاي ساختماني.

ـ پاسخ لازم به درخواست هاي تعميرات، تفكيك و ...

ـ تنظيم صورت جلسه هاي لازم شهرسازي و بررسي موردي پروژه ها و مباحث شهرسازي.

ـ تهيه دستور نقشه و اعلام ضابطه.

ـ كنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعيت بنا، پايان كار و انجام كار.

ـ اقدام لازم در خصوص صدور كليه پروانه هاي ساختماني بر اساس ضوابط مربوطه.

ـ صدور گواهي پايانكار، اصلاح پايانكار، وضعيت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و ...

ـ صدور پروانه كسب پس از تأييد واحد هاي ذي ربط شهرداري.

ـ اقدام در خصوص تهيه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظريه كارشناس شهرسازي و كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و رييس اداره شهرسازي.

ـ مكاتبه با كميسيون ماده صد.

ـ كنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.

ـ صدور مجوز تخريب و بررسي استعلام هاي مربوط به نقشه هاي مهار بندي.

ـ ايجاد هماهنگي لازم با مشاور در خصوص تهيه طرح هاي تفصيلي.

ـ بررسي پاسخ استعلام هاي ارجاعي از مراكز مختلف.

ـ بررسي مغايرت هاي طرح تفصيلي با وضع موجود و ارجاع آن به مقام مافوق به منظور تصميم گيري نهايي.

ـ كنترل رعايت ميزان عقب نشيني در زمان صدور پروانه هاي ساختماني، عدم خلاف، مجوز احداث طبقات، پايان كار و ...

ـ بازديد از ملك و تهيه گزارش وضع موجود ملك (اعم از ساختمان، آپارتمان و تجاري ) به منظور بهره برداري هاي لازم.

ـ بررسي اسناد مالكيت و تطبيق آن در محل با مكان مورد بازديد.

ـ انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد.

ـ برنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كميسيون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركت در جلسات و يا بازديد از محل مستحدثات.

ـ ابلاغ نتيجه آراء صادره از سوي كميسيون ماده صد به اشخاص و واحدهاي ذيربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کميسيون تجديد نظر.

ـ حفظ ارتباط با مراجع ذي صلاح به منظور رفع احتمالي مشكلات پرونده مطروحه در كميسيون ماده صد.

ـ برداشت دقيق اطلاعات ملك در محل و تطبيق آن با طرح هاي تفصيلي و طرح هاي تفكيكي.

ـ بررسي نقشه هاي تفكيكي وتطبيق آن با طرح تفصيلي.

ـ اقدام در خصوص مصوبات كميسيون ماده 5.

ـ اقدام در خصوص پياده نمودن بر و كف در سطح منطقه.

ـ برداشت، ترسيم و اجراء كليه پروفيل هاي طراحي در سطح منطقه.

ـ برداشت پلان و تهيه نقشه در مقياس هاي مختلف.

ـ اندازه گيري ارتفاع ساختمان هاي بلند مرتبه.

ـ انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظایف واحد حسابدراری

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

• نظارت بر كليه امور اداري، مالي و درآمدي باتوجه به ضوابط تعيين شده واختيارات تفويضي به منطقه.

• تنظيم و پيشنه اد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفريغ بودجه و پيش بيني اعتبارات و ملزومات موردنياز جهت طي مراحل تصويب توسط حوزه معاونت برنامه ريزي.

• نظارت بر تنظيم اسناد هزينه و همچنين انجام امور مربوط به حسابداري و همچنين توافقنامه املاك مورد مسيري منطقه بر اساس دستور العمل هاي صادره.

• نظارت بر مميزي املاك واقع در م حدوده منطقه و تهيه شناسنامه براي هر ملك در اجراي مقررات قانون نوسازي و عمران شهري با هماهنگي بخش درآمد .

• حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه منطقه با مديريت هاي مختلف شهرداري، موسسات، ادارات و يا اشخاص حقيقي از لحاظ مكاتبات اداري.

• بررسي نيروي انساني با توجه به چارت تشكيلاتي و نيروهاي بازنشسته و مستعفي و ... در جهت جذب و بكار گيري نيروهاي جديد از طريق مديريت امور اداري.

• نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفيع، ارتقاء و انتصاب كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضي.

• نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه هاي اجرايي و قوانين و مقررات اداري، مالي و درآمدي.

• شركت در جلسات تحول اداري به منظور اجراي خط مشي اعلامي از سوي معاونت برنامه ريزي.

• نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به منطقه.

• نظارت بر تنظيم كليه اسناد معاملات و قراردادهاي منطقه.

• نظارت و كنترل عمليات مربوط به بستن حسابها در پايان دوره مالي.

• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظایف واحد عمران

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

• نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و ... در محدوده منطقه.

• نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه.

• نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .

• بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .

• پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده منطقه.

• اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.

• نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.

• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظایف واحد درآمد

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

• همكاري هاي لازم با مديريت امور درآمد براي تهيه برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت در چارچوب استراتژي شهرداري.

• برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آيين نامه هاي ابلاغي از طرف مديريت امور درآمد.

• كنترل قبوض عوارض توزيع شده توسط اداره پست و تاييد گزارش عملكرد آنها به مسئول مافوق.

• هماهنگي لازم با اداره شهرسازي منطقه در خصوص اجراي دستورالعمل هاي وصول عوارض.

• نظارت و پيگيري بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طريق مراجع ذي صلاح از جمله كميسيون ماده 77 و ...

• بروز رساني اطلاعات و نقشه هاي حاصل از مميزي املاك و وصول عوارض نوسازي و صدور اجراييه هاي لازم جهت مستنكفين از عوارض و رسيدگي به اعتراضات مؤديان.

• گواهي و تأييد پيش نويس كليه مجوزهاي مرتبط با واحد درآمد.

• بررسي و پيشنهاد منابع جديد عوارض و درآمد و انعكاس آن به مديريت درآمد شهرداري .

• انجام كليه دستورالعمل ها به منظور اجراي طرح تكريم ارباب رجوع.

• شركت در جلسات كميسيون ماده 77 و ابلاغ آراء به واحدهاي صنفي مربوطه.

• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظایف واحد آتش نشانی

• مقابله با هرگونه آتش‌سوزی

• نجات محبوس شدگان در زیر آوار ساختمان، خودروی تصادفی، آسانسور و...

• مقابله و پیشگیری از سقوط اجسام و درخت از ارتفاع و احتمال خطر برای شهروندان

• نجات سقوط کنندگان در چاه، کانال آب، رودخانه، سد، استخر و...

• مقابله با حیوانات وحشی و موذی

• نجات مصدومین حوادث چرخ گوشت، حلقه‌های فلزی، تسمه نقاله، دستگاه‌های برش و کارخانه‌ای

• کلیه موارد دیگری که در آن جان و مال شهروندان در معرض خطر می‌باشد.

علاوه بر این، آتش‌نشانی وظایف جنبی دیگری نیز دارد که تعیین صلاحیت و ایمنی برخی شرکت‌ها، افراد و ساختمانها از آن جمله‌است.

شرح وظایف واحد حمل و نقل
شرح وظایف واحد روابط عمومی

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

• تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداري.

• تدوین « تقويم جامع ارتباطات سازماني » در قالب ملاقات ها و بازديد هاي مسئولان منطقه با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، کاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي و تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي.

• گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سايت ها، فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها با شيوه ها و قالب هاي موثر و مناسب.

• پوشش تبليغي ساختمان ها و فضاي عمومي منطقه در گراميداشت ايام و مناسبت هاي ويژه.

• انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي و تهيه برنامه هاي راديوئي و يا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارايه خدمات شهرداري از طريق رسانه هاي عمومي.

• پيگيري انتقال تا حصول نتيجه موارد درخواستي شهروندان مرتبط با خدمات شهرداري از طريق 137.

• پيگيري در خصوص تهيه و توزيع جرايد جهت استفاده همكاران و ارباب رجوع.

• تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه مدير مربوط.

• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظایف واحد امور اداری

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

• نظارت لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.

• ارتباط و ايجاد هماهنگي با گروه تشكيلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسايل تشكيلاتي واحد مربوطه و ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام امور.

• معرفي كاركنان واجد شرايط براي طي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگي با مسئول مافوق.

• نظارت مستمر به منظور انجام به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان به حوزه مديريت امور اداري.

• نظارت بر امور كارگزيني، دبيرخانه، موتوري، بايگاني، ماشين نويسي و ساير واحد هاي زير مجموعه.

• پيش بيني احتياجات پرسنلي و اقدام لازم در مورد تامين آن با هماهنگي واحد زيربط.

• پيشنهاد نيروهاي واجد شرايط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.

• پيگيري و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب كاركنان با ارباب رجوع و ديگر همكاران با رعايت قوانين ومقررات اداري.

• همكاري در تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم.

• به روز نگه داشتن سيستم پرسنلي و ثبت اطلاعات مربوطه در سيستم فوق.

• ارايه گزارش هاي پرسنلي در فواصل زماني معين به مقام مافوق.

• نظارت بر مكاتبات اداري بر اساس آيين نامه مكاتبات شهرداري .

• پيگيري مسايل رفاهي كاركنان.

• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظایف واحد فضای سبز
شرح وظایف واحد خدمات شهری

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

• نظارت مستمر بر معابر عمومي و جمع آوري زباله، ضايعات، نخاله و همچنين لايروبي مسيل ها و كانال هاي واقع در محدوده منطقه.

• نظارت بر برف روبي و بارندگي و مراقبت در پاك بودن مسيلها و اقدامات لازم و پيشگيرانه براي جلوگيري از جريان سيلاب ها در معابر عمومي و مساكن در محدوده منطقه.

• نظارت بر نگهداري و تعمير پل ها، جداول، روفوژهاي وسط و ساختمانهاي متعلق به منطقه.

• همكاري با واحدهاي ذيربط در امحاء حشرات و حيوانات موذي و ولگرد.

• توسعه و گسترش فضاي سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي.

• نظارت بر حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود در منطقه شامل ميادين، رفوژها، پاركهاي محلي، اشجار و معابر عمومي با هماهنگي سازمان پاركها و فضاي سبز برابر اختيارات تفويض شده.

• نظارت بر نگهداري آسفالت معابر و اماكن عمومي و پيگيري انجام لكه گيري آسفالت معابر و اماكن عمومي در محدوده منطقه.

• جلوگيري از كار اماكن آلاينده و خلاف بهداشت با هماهنگي و مشاركت ديگر ادارات و سازمان هاي ذي ربط.

• جلوگيري از هرگونه سد معابر عمومي و مشاغل مزاحم، تكدي گري و جمع آوري آنها.

• نظارت بر اجراي كليه اقدامات در خصوص زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در چارچوب طرح هاي مصوب شهرداري.

• برنامه ريزي در خصوص استفاده از ظرفيت هاي بالقوه منطقه در امور خدمات شهري.

• برنامه ريزي جهت جذب بودجه هاي پيش بيني شده پروژه هاي زيباسازي محدوده منطقه.

• مشاركت در تهيه كليه طرح هاي مرتبط با محيط شهري با ديگر ادارات و سازمانهاي ذي ربط.

• تهيه گزارشات لازم در زمينه پيشرفت پروژه هاي خدمات شهري و اعلام آن به مقام مافوق.

• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

عملکرد واحد فنی و شهرسازی

ـ صدور دستور نقشه به تعداد15 عدد.

بررسی و ارجاع 10 پرونده کمیسیون ماده 5 به استان جهت بررسی و طرح در کمیسیون.

صدور پروانه ساختمانی به تعداد 8 عدد و متراژ 1702 مترمربع.

صدور پایان کار به تعداد 20 عدد و متراژ 6874.5 مترمربع.

بررسی و ارجاع 17 پرونده تخلف کمسیون ماده 100.

تهیه طرح اصلاح شهرک پارسیان.

پیگیری و راه اندازی بازارچه سنتی و گردشگری توسط میراث فرهنگی تا مرحله انعقاد قرارداد.

طراحی مسیر باند کندرو در قطب صنعتی حد فاصل میدان خروجی دلیجان تا انتهای قطب صنعتی.

اصلاح هندسی میادین امام حسین (ع) و میدان پارسیان.

تهیه طرح پیاده روسازی مسجد امام حسین (ع).

تهیه طرح احداث نانوایی و تنظیم توافقنامه با خیر.

در دست تهیه بودن برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری نیم ور.

تهیه طرح تفکیکی فاز 2 شهرک پارسیان به همراه نقشه برداری و تهیه نقشه های اجرایی و برآورد هزینه.

پیگیری صدور وضعیت زمینی به مساحت 9142 مترمربع جهت پارکینگ و تجهیزات شهری به آدرس : نیم ور ـ جنب سالن ورزشی انقلاب جهت صدور برگه واگذاری.

انعقاد قرارداد خرید نرم افزار جهت مکانیزه کردن واحدهای شهرسازی و شروع مراحل اجرایی.

عملکرد واحد حسابداری
عملکرد واحد عمران
عملکرد واحد درآمد
عملکرد واحد واحد آتش نشانی
عملکرد واحد حمل و نقل
عملکرد واحد روابط عمومی
عملکرد واحد امور اداری
عملکرد واحد فضای سبز

کاشت بیش از یکهزار و 300 اصله درخت و بوته گل در نیم ور طی 4 ماهه ابتدایی سال

کارشناس فضای سبز شهرداری نیم ور از کاشت بیش از یکهزار و 300 اصله درخت و بوته گل در سطح شهر نیم ور به منظور حفظ فضای سبز شهری طی 4 ماه ابتدایی امسال خبر داد.

سینا صفری، کارشناس فضای سبز شهرداری نیم‌ور در گفتگو با روابط عمومی گفت: در حال حاضر شهرداری نیم‌ور 32 هکتار فضای سبز شهری دارد که با احداث پارک باقرآباد و اجرای پروژه فضای سبز در میدان پارسیان شهر نیم‌ور این میزان افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: نگهداری فضای سبز شهری نیازمند امکانات، نیروی انسانی متخصص و صرف هزینه است و خدمتگذاران مردم در شهرداری در تلاش اهستند با حذف کامل آب شرب از سیستم فضای سبز شهری علاوه بر کاهش هزینه‌ها از هدر رفت آب شرب سالم و بهداشتی جلوگیری کنند.

صفری افزود: در حال حاضر بیش از 90 درصد آب مورد نیاز فضای سبز شهری از طریق منابع آب خام موجود تامین می‌شود و به زودی با تکمیل شبکه آبیاری فضای سبز، آب شر بهداشتی و سالم به صورت کامل از چرخه آبیاری فضای سبز خارج خواهد شد.

کارشناس فضای سبز شهرداری نیم ور در ادامه با اشاره به واکاری بیش از 1300 اصله درخت و بوته گل از ابتدای امسال تا کنون در سطح شهر نیم ور بیان کرد: سرانه فضای سبزی شهری در شهر نیم ور معادل 42 متر مربع است که بیش از سه برابر استاندار ملی و بیش از 2 برابر استاندارد تعریف شده در سازمان ملل متحد است که حفظ، نگهداری و گسترش آن به صورت ویژه در دستور کار شهرداری قرار دارد.

عملکرد واحد خدمات شهری