شهروند گرامی

جهت ثبت نام در سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو به واحد درآمد شهرداری نیم ور مراجعه فرمائید.

مدارک لازم : 1ـ برگ سبز خودرو . 2 _ کلیه پرداختی های عوارضات خودرو
جیپ