کارکنان شهرداری نیم ور به پویش بسیج ملی کنترل فشارخون پیوستند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نیم ور، شهردار و کارکنان شهرداری نیم ور به پویش بسیج ملی کنترل فشارخون پیوستند.