خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

آگهی استعلام بهاء واگذاری امور مدیریت دو دستگاه باسکول

« آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۶۱/۵/ن مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور مدیریت دو دستگاه باسکول […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

آگهی استعلام بهاء واگذاری امور واحد نوسازی

« آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۶۱/۵/ن مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور واحد نوسازی را  با […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹

مزایده اجاره کارخانه سنگبری شهرداری

« آگهی مزایده عمومی » به استناد مجوز شماره ۳۷/۵/ن تاریخ  ۲۶/۰۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ،  شهرداری نیم ور در نظر دارد کارخانه سنگبری خود را […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۹

«آگهی مناقصه عمومی »(نوبت دوم)

«آگهی مناقصه عمومی » به استناد مجوز ۸۵/۵/ن مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور خدمات شهری و فضای سبز […]