مرداد ۴, ۱۳۹۹

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۲۲۴/۵/ن مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹و ۳۵۱/۵/ن مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل […]