شهریور ۱۱, ۱۳۹۹

آگهی مزایده

«آگهی مزایده عمومی » به استناد مجوز شماره ۴۶۰/۵ /ن مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد  یک  باب باسکول واقع […]