مهر ۲۲, ۱۳۹۹

آگهی مزایده اجاره املاک شهرداری/نوبت دوم

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوز شماره ۲۲۴/۵/ن مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل الذکر را از […]