آبان ۲۰, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه عمومی/اجرای عملیات پوشش رفیوژ میانی

« آگهی مناقصه عمومی » به استناد بند ۸ مجوزشماره ۵/۶۸۸/ن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم ور در نظر دارد اجرای عملیات پوشش رفیوژ […]