اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۱۱۴۲/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ و ۱۲۰۰/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نیم‌ور

« آگهی مناقصه عمومی » به استناد مجوز ۳۸/۵/ن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور خدمات شهری و فضای […]