آبان ۱۵, ۱۴۰۰

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۳۰۵/۶/ن مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۰و ۳۵۰/۶/ن مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل الذکر […]