دی ۲۳, ۱۴۰۰

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی »                                                   به استناد مجوزهای شماره ۴۴۷/۶/ن مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۰و ۵۴۷/۶/ن مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل […]