آگهی مناقصه اجرای شبکه ارتباطی (مخابرات)

« آگهی مناقصه عمومی »

به استناد بند ۲ مجوزشماره ۹۲۶/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم ور در نظر دارد اجرای شبکه ارتباطی (مخابرات) فاز ۱ شهرک اصناف را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از مطالعه شرایط ، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نماید.

شرایط شرکت در مناقصه :

۱ ـ متقاضیان می توانند از یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ به جز ایام تعطیل به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و پس از بررسی و مطالعه شرایط و با آگاهی کامل و بازدید میدانی از موضوع مناقصه ، در مناقصه شرکت نمایند .

۲ ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مناقصه ، پنج درصد  قیمت پایه را به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳ شهرداری نزد بانک ملت شعبه نیم ور واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نیم ور  با مدت اعتبار سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادات ،  ارایه نمایند .

۳ ـ سایر اطلاعات ، جزئیات و شرایط خصوصی مربوط ، دراسناد مناقصه مندرج است .

۴ ـ سپرده نفرات اول  و دوم مناقصه تازمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و  چنانچه برندگان مناقصه از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۵ ـ شهرداری  در رد یا قبول از پیشنهادات مختار است .

۶ ـ پیشنهادات واصله در ساعت ۰۰ : ۱۳ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت می گردد .

۷ ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد و شهرداری از پذیرش و قبول پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است .

۸ ـ متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ ۰۸۶ و ۴۳۳۲۲۱۱۵ ـ ۰۸۶ تماس حاصل نمایند .

عباس احمدی

سرپرست شهـرداری نیـم ور