آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی »

به استناد مجوزهای شماره ۱۱۴۲/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ و ۱۲۰۰/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد ذیل الذکر را از طریق مزایده کتبی و  بصورت اجاره  به بخش خصوصی واگذار نماید .

مشخصات مورد مزایده :

ردیف مورد مزایده مدت قیمت پایه (کارشناسی) میزان سپرده

شرکت در مزایده

۱ ۲ قطعه زمین واقع در پارک ساحلی به مساحتهای ۳۸۰ و ۳۹۱ مترمربع (استقرار وسایل بازی) (نوبت دوم) ۶ ماه ماهیانه ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
۲ اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ (نوبت دوم) یکسال سالیانه ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳ یک باب کارخانه سنگبری شامل سالن بهمراه تجهیزات بانضمام محوطه کارخانه جمعاً بمساحت ۵۲۹۰ مترمربع ۳ سال سال اول ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

* اجاره سال های دوم و سوم ردیف سوم جدول فوق ، بصورت سالیانه و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد .

شرایط شرکت  در مزایده :

۱ ـ متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده  هریک از موارد فوق را به حساب ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳ شهرداری نزد بانک ملت نیم ور واریز و                    اصل فیش واریزی را به پیوست فرم شرکت در مزایده به آدرس مندرج در بند ۳ آگهی ارسال نمایند .

۲ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳  به جز ایام تعطیل به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به اخذ فرم شرکت در مزایده اقدام و پس از بررسی و مطالعه کامل ، در مزایده شرکت نمایند .

۳ـ مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ، در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) و صرفاً از طریق پست پیشتاز به آدرس : استان مرکزی ـ نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ کدپستی۱۶۶۶۷ـ ۳۷۸۴۱ می باشد .

۴ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله ، در اسناد مزایده مندرج است .

۵ـ سپرده نقدی نفرات اول و دوم  مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و چنانچه برندگان مزایده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۶ ـ برنده مزایده بایستی حداکثر هفت روز  پس از  اعلام اسامی برندگان ، نسبت به عقد قرارداد و شروع فعالیت خود اقدام نماید .

۷ ـ به استناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداریها ، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۸ ـ پیشنهادات واصله ، ساعت  ۱۲:۰۰روز پنج شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی می گردد .

۹ ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد . درصورت مخدوش بودن پیشنهادات ، شهرداری نسبت به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

۱۰ ـ متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۲۱۱۵ ـ ۰۸۶ و ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ۰۸۶ تماس حاصل نمایند .

محسن  خلیلی

سرپرست شهرداری نیم ور