آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نیم‌ور

« آگهی مناقصه عمومی »

به استناد مجوز ۳۸/۵/ن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور خدمات شهری و فضای سبز خود را بصورت حجمی و  با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

شرایط شرکت در مناقصه :

۱ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ به جز ایام تعطیل به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و پس از بررسی و مطالعه شرایط و با آگاهی کامل و بازدید میدانی از موضوع مناقصه و امکانات کارفرما ، در مناقصه شرکت نمایند .

۲ ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مناقصه ، پنج درصد  قیمت پایه (کارشناسی) سالیانه را به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳ شهرداری نزد بانک ملت شعبه نیم ور واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نیم ور  با مدت اعتبار سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادات ،  ارایه نمایند .

۳ ـ متقاضیان می توانند پیشنهادات  خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند .

۴ ـ سایر اطلاعات ، جزئیات و شرایط خصوصی مربوط ، دراسناد مناقصه مندرج است .

۵ ـ سپرده نفرات اول  و دوم مناقصه تازمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و  چنانچه برندگان مناقصه از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۶ ـ شهرداری  در رد یا قبول از پیشنهادات مختار است .

۷ ـ پیشنهادات واصله در ساعت ۰۰ : ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت می گردد .

۸ ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد و شهرداری از پذیرش و قبول پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است .

۹ ـ متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ ۰۸۶ و ۴۳۳۲۲۱۱۵ ـ ۰۸۶ تماس حاصل

نمایند .

محسن  خلیلی

سرپرست شهرداری نیم ور