آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی »                                                  

به استناد مجوزهای شماره ۴۴۷/۶/ن مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۰و ۵۴۷/۶/ن مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل الذکر را از طریق مزایده کتبی و  بصورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید .

مشخصات مورد مزایده :

ردیف مورد مزایده مدت قیمت پایه (کارشناسی) میزان سپرده شرکت در مزایده
۱ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ۲۰۰ مترمربع یک سال سالیانه ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
۲ یک باب سوله بمساحت ۲۰۰۰ مترمربع جهت کارگاه بلوک زنی یک سال سالیانه ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۳ یک باب سوله بمساحت ۶۰۰ مترمربع جهت نگهداری اسب و تمرینات سوار کاری یک سال سالیانه ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال

 

شرایط شرکت  در مزایده :

۱ ـ متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده  هریک از موارد فوق را به حساب ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳ شهرداری نزد بانک ملت نیم ور واریز و اصل فیش واریزی را به پیوست فرم شرکت در مزایده در سامانه ستاد بارگذاری نمایند .

۲ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰  به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به اخذ فرم شرکت در مزایده اقدام و پس از بررسی و مطالعه کامل شرایط ، در مزایده شرکت نمایند .

۳ـ مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد تا تاریخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۰ می باشد .

۴ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

۵ـ سپرده نقدی نفرات اول ، دوم  مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و چنانچه برندگان مزایده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۶ ـ به استناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداریها ، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۷ ـ پیشنهادات واصله ، ساعت۱۳:۰۰روز شنبه  مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی می گردد

۸ ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد . درصورت مخدوش بودن پیشنهادات ، شهرداری نسبت به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

۹ ـ متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۲۱۱۵ ـ ۰۸۶ و ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ۰۸۶ تماس حاصل و یابه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری  نیم ور به آدرسwww.nimvarcity.irمراجعه نمایند .

سجاد صفری

شهـردار نیـم ور