آگهی استعلام بهاء ( نوبت دوم )

 

 

« آگهی استعلام بهاء »

به استناد مجوز ۱۱۵/۵/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد عملیات عمرانی سطح شهر را  با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

شرایط شرکت در استعلام بهاء :

۱ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ به جز ایام تعطیل به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به دریافت اسناد استعلام بهاء اقدام و پس از بررسی و مطالعه کامل و بازدید میدانی از موضوع استعلام بهاء ، در استعلام بهاء شرکت نمایند .

۲ ـ.  متقاضیان می توانند پیشنهادات  خود را تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ در پاکت لاک و مهر شده  از طریق پست پیشتاز به آدرس : استان مرکزی ـ نیم ور ـ  بلوار امام خمینی (ره) ـ کد پستی ۱۶۶۶۷ـ ۳۷۸۴۱ ارسال و یا به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .

۳ ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط ، دراسناد استعلام بهاء مندرج است .

۴ ـ شهرداری  در رد یا قبول از پیشنهادات مختار است .

۵ ـ پیشنهادات واصله در ساعت ۰۰ : ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت می گردد .

۶ ـ. اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد و شهرداری از پذیرش و قبول پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است .

۷ ـ متقاضیان شرکت در استعلام بهاء می توانند  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۲۱۱۵ و ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ ۰۸۶ تماس حاصل نمایند .

 

عـزیـز  تقی زاده

شهـردار نیـم ور