اجرای عملیات ضد عفونی کردن اماکن عمومی

اجرای عملیات ضد عفونی کردن اماکن عمومی به ویژه وسایل ورزشی و پارکی و سرویس های بهداشتی  سطح شهر به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری نیم ور