آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نیم ور

«آگهی مزایده عمومی »                                      

به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۵/۳۰۶/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد  نسبت به فروش ۸ قطعه زمین با کاربری صنعتی ـ کارگاهی با استفاده تجاری ـ خدماتی و ۲ قطعه زمین با کاربری صنعتی ـ کارگاهی واقع در شهرک اصناف  با شرایط ذیل اقدام نمایدمتقاضیان  می توانند  پس از مطالعه کامل شرایط مزایده ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷  بصورت کتبی  از طریق پست پیشتاز به نشانی استان مرکزی ـ  نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ  کدپستی ۱۶۶۶۷ ـ ۳۷۸۴۱ ارسال نمایند .

شرایط شرکت در مزایده

۱ ـ تکمیل فرم درخواست شرکت در مزایده طبق نمونه مندرج در ذیل آگهی .

۲ ـ متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعلام مبلغ پیشنهادی ، معادل ۵% (پنج درصد ) قیمت پایه از بهای  زمین را طبق جدول پیوست جهت تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی ارایه و یا  به حساب ۰۱۰۶۷۳۳۱۱۲۰۰۴ نزد بانک ملی بنام شهرداری نیم ور واریز و اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی را به پیوست تقاضای شرکت در مزایده ارسال نمایند .

۳ ـ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی و یا کمتر از ۵ % قیمت پایه ، ارسال شده بعد از مهلت مقرر  یا ارسال از طریق دورنگار و  پست  الکترونیک و دستی  ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . (صرفاً از طریق پست پیشتاز )

۴ ـ کلیه هزینه های مربوط اعم از نقل و انتقال ، انتشار آگهی و اطلاعیه  ، کارشناسی زمین ،  امور مالیاتی ،  ثبت اسناد  ، دفترخانه و غیره      بعهده برنده مزایده می باشد .

۵ ـ هزینه های آسفالت معابر زمینهای واقع در شهرک اصناف و هزینه صدور پروانه ساختمانی (به استثای بهای خدمات آماده سازی) به عهده برنده مزایده خواهد بود .

۶ ـ آسفالت معابر زمینهای مورد مزایده ، منوط به احداث بنا و شروع فعالیت ۵۰ درصد برندگان اراضی مذکور می باشد .

۷ـ انتقال مالکیت زمینهای مورد مزایده با برگه واگذاری صورت می پذیرد  و  سند مالکیت پس از اخد پایانکار  ، بنام برنده مزایده انتقال می یابد .

۸ـ شرکت در مزایده برای عموم شهروندان آزاد ، لیکن در شرایط برابر ، اولویت با متقاضیان بومی دارای پروانه کسب معتبر و فعال در زمینه شغل مربوطه  می باشد .

۹ ـ شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .

۱۰ـ جلسه بازگشایی پاکت های  مزایده روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰ در محل شهرداری نیم ور می باشد  .

۱۱ـ  روی پاکت ارسالی الزاماً قید گردد مربوط به آگهی مزایده « ۱۰ قطعه زمین مزایده ای شهرک اصناف» .

۱۲ـ برنده مزایده بایستی حداکثر ده روز  پس از  اعلام اسامی برندگان از طریق تابلو اعلانات شهرداری ، بهای  پیشنهادی را بصورت نقدی به حساب صدرالاشاره واریز نماید .

۱۳ ـ عدم واریز بهای پیشنهادی توسط برنده مزایده در مهلت مقرر ،  به منزله انصراف از خرید تلقی و  سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

۱۴ – سپرده نفرات اول و دوم و  سوم مزایده تا زمان تسویه حساب کامل توسط برنده مزایده ،  نزد شهرداری باقی خواهد ماند .

۱۵ـ چنانچه برندگان اول ،  دوم و سوم مزایده در مهلت مقرر و برابر شرایط اعلام شده اقدام نکنند ، سپرده ایشان  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۶ ـ یک نسخه از این آگهی در  پایگاه اطلاع رسانی شهرداری نیم ور به آدرس www.nimvarcity.ir  قرار گرفته است .

                   

 

                  عـزیـز  تقی زاده

                 شهـردار نیـم ور

 

دانلود فرم شرکت در مزایده