استعلام بهاء خرید نرم افزار جامع اداری مالی

« استعلام بهاء »

به استناد مجوز شماره ۵/۳۶۰/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد نسبت به خرید و استقرار نرم افزار جامع اداری و مالی اقدام نماید . خواهشمند است با درنظر گرفتن شرایط ذیل ، قیمت پیشنهادی خود را   در برگه پیشنهاد قیمت اعلام فرمایید .

الف ـ شرایط فنی و خصوصی استعلام بهاء  :

۱ ـ شرکت ارایه دهنده نرم افزار بایستی دارای گواهی  رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی (معتبر در سامانه ساجار) و دارای گواهی تأیید فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک  باشد .

۲ ـ نرم افزارها منطبق بر آخرین دستورالعمل های ابلاغی توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و مشتمل بر کلیه دستورالعمل ها باشند .

۳ ـ. نرم افزارهای موردنظر در حوزه مالی ، توانایی ارایه خروجیهای لازم در قالب xml ، xlsx و … و تهیه صورتهای مالی بر مبنای نظام حسابداری بخش عمومی بر اساس بخشنامه های وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات کشور  جهت منابع بودجه ای (دولتی) و غیر بودجه ای (داخلی)  را داشته باشد .

۴ ـ عقد قرارداد با برنده استعلام بهاء ، منوط به اخذ تأییدیه حراست استانداری مرکزی می باشد .

۵ ـ کلیه شرکت کنندگان می بایست مجوزات لازم  از مراجع ذیربط منجمله نظام صنفی و رایانه ای و وزارت صنعت ، معدن و تجارت را دارا باشند .

۶ ـ ارایه امکانات سیستم ها به تفکیک ، الزامی می باشد .

۷ ـ مشخصات بستر سخت افزاری مورد نیاز و امکانات فنی نرم افزار ها اعلام گردد .

۸ ـ باعنایت به مکانیزه نمودن واحدهای شهرسازی و درآمد با استفاده از نرم افزارهای ایران سیستم در سال جاری و استفاده از اتوماسیون اداری شرکت حساب رایان در واحد دبیرخانه و بایگانی ، قابلیت و یا عدم قابلیت لینک شدن نرم افزارهای مورد نظر با نرم افزار شرکتهای مذکور را اعلام فرمایید .

۹ ـ هزینه پشتیبانی سالانه و سایر شرایط مدنظر ، در برگه پیشنهاد قیمت قید گردد .

۱۰ ـ هزینه انتقال اطلاعات از سیستم حسابداری مورد استفاده فعلی شهرداری ، بصورت جداگانه اعلام گردد .

ب ـ شرایط عمومی :

۱ ـ آخرین مهلت تحویل پاکات استعلام بهاء ، پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ می باشد .

۲ ـ تمامی اسناد استعلام بهاء می بایست توسط امضاء کنندگان مجاز ، امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد .

۳ ـ پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده استعلام بهاء می باشد .

۴ ـ به استناد بند ۵ ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداریها ،  شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .

۵ ـ اسناد استعلام بهاء می بایست در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس ذیل برگه ارسال گردد .

۶ ـ پیشنهادات واصله رأس ساعت ۰۰ : ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری بازگشایی خواهد شد .

 

 

عـزیـز  تقی زاده

شهـردار نیـم ور

 

 

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

نشانی و شماره تماس :

تاریخ و مهر و امضاء :

استعلام بهاء