بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیم ور از مراحل ساخت آبنمای بازی کودکان

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، عزیز تقی زاده شهردار نیم ور و اعضای شورای اسلامی شهر نیم ور از مراحل ساخت آبنمای بازی کودکان بازدید کردند.

آبنمای بازی کودکان توسط واحد عمران شهرداری نیم ور و در پارک ساحلی در حال اخداث است و در هفته ابتدایی شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید.