اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعتگیر‌های سطح شهر نیم‌ور

گزارش تصویری از اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعت‌کاه های سطح شهر