ادامه عملیات احداث دیوار سنگی حد فاصل میدان پارسیان تا میدان سنگی شهر نیم ور

ادامه عملیات احداث دیوار سنگی حد فاصل میدان پارسیان تا میدان سنگی شهر نیم ور