پرداخت عوارض خودرو=مشارکت در عمران شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم‌ور، شهروندان نیم‌ور بهتر است به منظورمشارکت با شهرداری نیم‌ور در ارائه خدمات به شهروندان عوارض خودروی خود را به شهرداری نیم‌ور پرداخت کنند.

طبق قانون عدم پرداخت سالیانه عوارض خودرو، جریمه ۲ درصدی ماهیانه (۲۴ درصد سالیانه) را برای مالکان خودرو در پیش دارد که طبق قانون غیر قابل بخشش می‌باشد.